ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN – SYNAPHARM

Artikel 1

Middels de ondertekening van de bestelbon erkent de cliënt uitdrukkelijk dat hij kennis heeft genomen van de huidige algemene verkoopsvoorwaarden van SYNAPHARM N.V. en dat hij deze zonder voorbehoud aanvaardt.
Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden behalve indien partijen in gemeen akkoord hierin uitdrukkelijk en schriftelijk wijzigingen hebben
aangebracht. Elke andersluidende en/of tegenstrijdige aan deze algemene voorwaarden vermelde bepaling, vermeld in bestelbonnen, lastenboeken of
elk ander document uitgaande van de klant, zal ons niet tegenstelbaar zijn behalve indien dit uitdrukkelijk het voorwerp heeft uitgemaakt van een
voorafgaandelijk geschreven akkoord.

Artikel 2

De verkoopsovereenkomst zal rechtsgeldig worden afgesloten van zodra wij hetzij schriftelijk, of middels elektronische post, fax of ander geschreven
communicatiemiddel, de bestelling van de klant hebben aanvaard.
Onze aanbiedingen worden enkel ter informatieve titel gedaan en verbinden ons niet.

Artikel 3

Behoudens uitdrukkelijk andersluidende bepalingen zijn de opgegeven leveringsdata slechts benaderend en worden deze zonder enige verbintenis vanonzentwege overgemaakt. Wij dragen geen enkele verantwoordelijkheid indien de levering niet binnen de uitdrukkelijk opgegeven termijn is kunnen
geschieden en dit voor zover de vertraging te wijten is aan overmacht, aan derden -waarin begrepen onze onderaannemers en leveranciers-, alsook
aan elk feit dat ons niet rechtstreeks kan worden toegeschreven, zijnde onder meer de niet-levering door onze eigen leveranciers.

Artikel 4

Alle wegtransportdiensten die zullen worden uitgevoerd, worden beheerst door het CMR verdrag. De klant dient de geleverde koopwaar te controleren
op het moment van inontvangstname. In geval van niet-conformiteit of afwijkingen op vlak van hoeveelheden, referenties, kwaliteit en/of beschadiging, dient de klant verplicht deze schade te vermelden op de vrachtbrief/CMR met vermelding van het nummer, het aantal en het gewicht van de geaffecteerde pakketten in kwestie.
Bij gebreke aan enige vermelding op de vrachtbrief in voormelde zin, zal de koopwaar als conform aan de leveringsbon worden beschouwd en zullen wij
ontslaan zijn van elke aansprakelijkheid. Behoudens deze vermelding op de vrachtbrief/CMR, dient de klant ons zijn voorbehoud te bevestigen per
aangetekende brief met ontvangstbevestiging binnen de 24 uur na de levering. Deze bevestiging moet ook worden verzonden aan de transporteur.
Elke andere klacht moet, om geldig te zijn, binnen de vijftien dagen na de levering per aangetekende brief met ontvangstbevestiging worden gericht
aan ons. Voor wat de intrinsieke kwaliteit van onze geleverde producten betreft, indien de opdrachtgever en wij dezelfde testresultaten niet hebben, kan deze enkel middels een tegensprekelijke laboratoriumanalyse worden betwist, die daarenboven dient te worden uitgevoerd binnen een termijn van 30 dagen te rekenen vanaf de levering. Dienaangaande dient te worden opgemerkt dat de bijzondere aandacht van de klant werd gevestigd op het feit dat de wijze van opslag van de geleverde producten essentieel is voor de samenstelling en bewaring van de geleverde producten. Wij wijzen dan ook
elke verantwoordelijkheid aangaande de kwaliteit of de conformiteit van de koopwaar af indien de bewaring, de toepassing of het gebruik van de
producten niet strookt met het gebruik waartoe de producten bestemd zijn. Evenzo wijzen wij elke verantwoordelijkheid aangaande de conformiteit van
het bestelde product af voor wat betreft de door de klant voorziene toepassing. Tenslotte dragen wij geen enkele verantwoordelijkheid voor schade of enig verlies dat rechtstreeks of onrechtstreeks door de koopwaar wordt veroorzaakt of dat tot stand komt door een handeling of een nalatigheid die hierop betrekking heeft, ongeacht hun oorsprong.

Artikel 5

Eender welke belasting, die van aard is de levering, het vervoer en, meer algemeen, al de hoofd- en bijkomstige elementen van de overeenkomst, te
bezwaren, zijn ten laste van de klant, hierin begrepen de nieuwe belastingen die zouden worden uitgevaardigd of die toepasselijk zouden worden in de
loop van de overeenkomst. Onze prijzen zijn vast op het ogenblik dat de bestelling door ons wordt bevestigd overeenkomstig artikel 2 van deze
algemene verkoopsvoorwaarden.
De prijs kan echter worden aangepast en er kan worden gefactureerd aan de prijs, die geldt op de dag van de levering, waarbij de klant het recht heeft
de overeenkomst, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk te ontbinden en dit, voor zover hij ons hiervan binnen de acht dagen volgend op de aankondiging van
de prijswijziging op schriftelijke wijze, verwittigt.

Artikel 6

Behoudens uitdrukkelijk geschreven andersluidende bepaling, zijn onze facturen betaalbaar binnen de dertig dagen te rekenen vanaf de factuurdatum.
De klant wordt door het eenvoudig verstrijken van de vervaldag in gebreke gesteld, zonder dat hiertoe een sommatie vereist is. Bij gebreke aan betaling
op de vervaldag zal het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling worden verhoogd met 15%, waarbij een minimumbedrag van 200,00€ zal worden weerhouden.
Daarenboven zal de factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een intrest van 1% per maand, te rekenen van de dag
na de vervaldatum, waarbij elke begonnen maand geldt als een volledige maand.
Eender welke betalingsachterstand brengt met zich mee dat al de andere bestaande schuldvorderingen zonder verhaal en voorafgaandelijke
ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar worden. In geval van betalingsachterstand behouden wij ons het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorsen of deze zonder sommatie en zonder voorafgaandelijke gerechtelijke toestemming te verbreken. Al de geleverde materialen blijven onze exclusieve eigendom tot op de dag der betaling van de opeisbare sommen, behoudens indien de materialen werden geïncorporeerd door het gebruik ervan. De risico’s zijn ten laste van de klant vanaf de afsluiting van de overeenkomst. Indien de facturen worden opgesteld op naam van een derde zijn de klant en de derde solidair en ondeelbaar gehouden tot de betaling ervan, alsook voor wat de andere verbintenissen die voortvloeien uit de overeenkomst en de toepassing van deze algemene voorwaarden.

Artikel 7

In geval van annulering van de bestelling door de klant, de ontbinding ervan of de gedeeltelijke verbreking hiervan die te wijten is aan de klant, zal de
klant automatisch en van rechtswege de verplichting hebben ons te vergoeden voor al de door ons ondergane lasten en al de gemaakte kosten, alsook voor de geleden winstderving. Deze vergoeding zal minstens 30% van het bedrag van de bestelling bedragen.

Artikel 8

De klant dient zich er zelf van te vergewissen dat elk ingrediënt dat hij wenst te verwerken in zijn producten, geautoriseerd is in de markten die hij wenst te beleveren. Het is aan de klant om de geschiktheid van het ingrediënt voor de voorgenomen doeleinden na te gaan.

Artikel 9

Wij zijn niet verantwoordelijk indien de klant middels het gebruik of de verkoop van de koopwaar brevetten zou schenden. De klant waarborgt ons in voorkomend geval voor al de schade die onze onderneming in voorkomend geval zou leiden.

Artikel 10

Behoudens andersluidende bepalingen is de verpakking een wegwerpverpakking. Het komt de klant toe deze weg te werpen. Deze verpakking kan niet aan ons worden teruggegeven.

Artikel 11

In geval van betwistingen is de Ondernemingsrechtbank te Luik, afdeling Luik uitsluitend bevoegd. De procedure zal uitsluitend in de Franse taal worden gevoerd. Enkel het Belgisch recht geldt.